Presentatie van de site:

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://www.jouvessence.com/nl/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:
Eigenaar: Prime generation skincare-SourceOf Youth 144 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Frankrijk - Kapitaal 120 000,00 euro -- Tél France : 01 83 64 08 80 - https://https://www.jouvessence.com/nl/neem-contact-op-jouvessenceonmiddellijke-anti-ride-producten

Publicatiemanager: Prime generation skincare-SourceOf Youth 144 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Frankrijk - Capital 120 000.00 Euros

https://https://www.jouvessence.com/nl/neem-contact-op-jouvessenceonmiddellijke-anti-ride-producten -

centerbiz.fr@gmail.com
Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten:
Het gebruik van de website https://www.jouvessence.com/nl/ impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en gebruikers van de website https://www.jouvessence.com/nl/ wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen. De website https://www.jouvessence.com/nl/ wordt regelmatig bijgewerkt. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen. De website https://www.jouvessence.com/nl/ kan toegang bieden tot andere websites die hun eigen wettelijke vermeldingen kunnen hebben, die moeten worden geraadpleegd en nageleefd. gebruikers van de website https://www.jouvessence.com/nl/ erkennen dat zij over de vereiste vaardigheden en middelen beschikken om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken. Gebruikers van de website https://www.jouvessence.com/nl/ erkennen dat zij hebben gecontroleerd of hun computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.de gebruiker erkent ook deze juridische verklaring te hebben gelezen en verbindt zich ertoe deze na te leven.de gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn gesteld dat de website https://www.jouvessence.com/nl/ 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met telecommunicatienetwerken, technische problemen of om onderhoudsredenen. de gebruiker verklaart dat de kosten voor de toegang tot en het surfen op de website https://www.jouvessence.com/nl/ uitsluitend voor zijn rekening zijn. Indien de gebruiker zich toegang verschaft tot de website https://www.jouvessence.com/nl/ vanuit een ander land dan Frankrijk, verbindt hij zich ertoe de naleving van de lokaal geldende wetgeving te waarborgen.beschrijving van de geleverde diensten:
Het doel van de website https://www.jouvessence.com/nl/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De website https://www.jouvessence.com/nl/ streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit zijn schuld is of de schuld van derde partners die de informatie verstrekken. Alle informatie op de website https://www.jouvessence.com/nl/ wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.jouvessence.com/nl/ niet volledig. De informatie kan zijn gewijzigd sinds deze online is gezet. De website https://www.jouvessence.com/nl/ stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen, of voor het niet beschikbaar zijn van informatie en diensten. Bijgevolg erkennen gebruikers dat ze deze informatie op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

Naleving van wetgeving: De https://www.jouvessence.com/nl/ informeert gebruikers van haar site dat alle geldende wetten en regels van toepassing zijn op het internet. Met betrekking tot eigendomsrechten is alles wat op de site kan worden geraadpleegd https://www.jouvessence.com/nl/ gebruikt worden voor communicatiedoeleinden, zonder het eigendomsrecht van de rechthebbenden in twijfel te trekken. Echter, als het gebruik van deze multimediabronnen van welke aard dan ook die aanwezig zijn op de site https://www.jouvessence.com/nl/ om ethische redenen niet gepast is, kunnen alle huidige en toekomstige wetten en besluiten worden gebruikt. Gebruikers van de https://www.jouvessence.com/nl/ zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, waarvan overtreding kan leiden tot strafrechtelijke sancties. Ze moeten zich, met betrekking tot de persoonlijke gegevens waartoe ze toegang hebben, ook onthouden van elke verzameling, elk misbruik of, in het algemeen, elke handeling die inbreuk kan maken op de privacy of reputatie van personen. In overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom, zijn alle informatie of documenten op de site https://www.jouvessence.com/nl/ evenals alle voor de site gecreëerde elementen eigendom van https://www.jouvessence.com/nl/of zijn onderworpen aan een gebruiks-, exploitatie- en reproductierecht. Deze elementen vallen onder de wetgeving ter bescherming van het auteursrecht. Bijgevolg wordt aan niemand een licentie of enig ander recht met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten verleend, behalve het recht om de informatie te raadplegen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht of wijziging van de site of de inhoud ervan, met welk middel en op welke drager dan ook, is verboden zonder voorafgaande toestemming van https://www.jouvessence.com/nl/. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, of van de informatie die erop wordt verstrekt, maakt de gebruiker aansprakelijk en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335-2.

Intellectueel eigendom

Hetzelfde geldt voor de databases op de website https://www.jouvessence.com/nl/, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases in het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Als zodanig is de gebruiker aansprakelijk voor elke reproductie of extractie.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze merken of logo's, alleen of als onderdeel van andere elementen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van https://www.jouvessence.com/nl/ is verboden en maakt de gebruiker aansprakelijk overeenkomstig de artikelen L 713-2 en L 713-3 van de Franse wet op het intellectuele eigendom.
Interactieve gedeelten (mogelijkheid om vragen te stellen) zijn beschikbaar voor gebruikers.de website https://www.jouvessence.com/nl/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud te verwijderen die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.
In voorkomend geval behoudt https://www.jouvessence.com/nl/ zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).de gebruiker verbindt zich ertoe, op straffe van burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid, de site https://www.jouvessence.com/nl/ niet te gebruiken om op welke manier dan ook (e-mail of andere) inhoud door te sturen, met inbegrip van programma's, codes, virussen, enz. die bedoeld zijn om de functionaliteit van de site https://www.jouvessence.com/nl/ te vernietigen of te beperken.
De https://www.jouvessence.com/nl/ behoudt zich het recht voor om in het kader van haar interactieve diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud van welke aard dan ook te verwijderen, en met name alle berichten, teksten, afbeeldingen, grafieken, enz. die in strijd zijn met de geldende wetten en reglementen en in het bijzonder met de hierboven beschreven reglementen.
Indien een gebruiker de inhoud van de site (tekst, afbeeldingen, enz.) wenst te gebruiken, verbindt hij zich ertoe vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan https://www.jouvessence.com/nl/, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: https://https://www.jouvessence.com/nl/neem-contact-op-jouvessenceonmiddellijke-anti-ride-producten

Beperking van aansprakelijkheid

De website https://www.jouvessence.com/nl/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de site, met inbegrip van de ontoegankelijkheid, het verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen die de informatica-uitrusting van de gebruiker aantasten, en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site.
De website https://www.jouvessence.com/nl/ kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.jouvessence.com/nl/.
Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. De website https://www.jouvessence.com/nl/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud te verwijderen die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.
In voorkomend geval behoudt de website https://www.jouvessence.com/nl/ zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

Sponsorprogramma

Door deel te nemen aan ons verwijzingsprogramma, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Commissie en intrekkingsvoorwaarden:
heeft. Verwijzers komen in aanmerking voor 10% commissie over het totale aantal bestellingen geplaatst door doorverwezen klanten.
b. De commissie wordt na een periode van 15 dagen kosteloos opneembaar.
c. Commissies kunnen door de verwijzer worden opgenomen via de betaalmethode die is opgegeven bij de registratie voor het verwijzingsprogramma.

Annulering van bestelling:
heeft. In het geval van annulering van de bestelling van de Verwijzer, behouden wij ons het recht voor om eventuele commissie-inkomsten die door die bestelling worden gegenereerd, in te trekken of af te trekken.
b. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat de verwijzer de relevante commissie-inkomsten al heeft opgenomen, behouden wij ons het recht voor om deze bedragen terug te vorderen en af te trekken van het rekeningsaldo van de verwijzer.

Winstaangifte:
heeft. Sponsors zijn verantwoordelijk voor het rapporteren en betalen van eventuele belastingen op commissies die zijn verdiend in het kader van het sponsorprogramma.
b. Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door sponsors wordt verstrekt bij het rapporteren van hun winst uit het sponsorprogramma.

Verkiesbaarheid:
heeft. Het sponsorprogramma staat open voor elke meerderjarige persoon die in staat is om een contract aan te gaan.

Wijziging en beëindiging:
heeft. We behouden ons het recht voor om het sponsorprogramma op elk moment, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
b. In het geval van wijziging of beëindiging van het verwijzingsprogramma, zijn alle opgebouwde commissie-inkomsten die niet zijn ingetrokken nog steeds onderworpen aan de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn uiteengezet.

Aansprakelijkheid:
heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, vertragingen, onderbrekingen of storingen in het verwijzingsprogramma.
b. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik, fraude of ongeoorloofd gebruik van het sponsorprogramma.

Houd er rekening mee dat deze juridische kennisgeving een overeenkomst vormt tussen u en ons bedrijf met betrekking tot uw deelname aan het verwijzingsprogramma. Door deel te nemen aan het programma, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het sponsorprogramma, neem dan contact met ons op via ons contactformulier: https://www.jouvessence.com/nl/neem-contact-op-jouvessenceonmiddellijke-anti-ride-producten.

Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij het gebruik van de https://www.jouvessence.com/nl/ site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de https://www.jouvessence.com/nl/ site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker. In elk geval verzamelt de https://www.jouvessence.com/nl/ site persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de https://www.jouvessence.com/nl/ site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt dan aan de gebruiker van de site gespecificeerd https://www.jouvessence.com/nl/ de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de https://www.jouvessence.com/nl/ site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van de https://www.jouvessence.com/nl/ site en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.jouvessence.com/nl/.
De site is aangegeven bij de CNIL, onder het nummer: 2158702.
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Bepaalde interactieve diensten op de site kunnen https://www.jouvessence.com/nl/ een toegangscode en wachtwoord vereisen die door de beheerder van deze diensten worden verstrekt. Toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en de bewaring van zijn toegangscodes en wachtwoorden. Bijgevolg is het aan de gebruiker om alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn voor de bescherming en het behoud ervan. De gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.
https://www.jouvessence.com/nl/ kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de toegangscodes en wachtwoorden van gebruikers.
De gebruiker verbindt zich ertoe https://www.jouvessence.com/nl/ op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik van toegangscodes en wachtwoorden zodra hij hiervan kennis krijgt.

Lees ook de " Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze site en het gebruik ervan"

Hypertekstlinks en cookies

De hyperlinks die als onderdeel van de site https://www.jouvessence.com/nl/ naar andere bronnen op internet zijn opgezet, zijn onderworpen aan voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming of voldoen aan de geldende wetgeving van de CPI. https://www.jouvessence.com/nl/ heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.
Aangezien de https://www.jouvessence.com/nl/ site echter niet de uitgever van deze sites is, kan deze de inhoud ervan niet controleren. Bijgevolg kan https://www.jouvessence.com/nl/ op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de aldus toegankelijke sites, of voor het verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, het installeren van cookies of enig ander proces voor dezelfde doeleinden, uitgevoerd door deze sites.
Gebruikers en bezoekers van de https://www.jouvessence.com/nl/ site mogen in geen geval een hyperlink naar de https://www.jouvessence.com/nl/ site plaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.jouvessence.com/nl/.
Elk verzoek daartoe moet per e-mail worden verzonden: https://www.jouvessence.com/nous-contacter

Surfen op de https://www.jouvessence.com/nl/ site zal waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand, dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.
In dit geval bevat het de informatie die u ons zojuist hebt verstrekt. U hoeft dus niet bij uw volgende bezoek het formulier in te vullen dat wij u hebben voorgesteld. De weigering om een cookie te installeren kan ertoe leiden dat het onmogelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren (zie de instellingen van zijn browsers).

Lees ook de "Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze site en het gebruik ervan"

Wijziging van de juridische kennisgeving

De https://www.jouvessence.com/nl/ site behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving op elk moment te wijzigen. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe deze regelmatig te raadplegen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil in verband met het gebruik van de https://www.jouvessence.com/nl/ site is onderworpen aan de Franse en Europese wetgeving.