Presentation av webbplatsen:

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ om identiteten på de olika parter som deltar i skapandet och övervakningen av webbplatsen:
Ägare: Prime generation skincare-SourceOf Youth 144 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Frankrike - Kapital 120 000,00 euro -- Tél France : 01 83 64 08 80 - https://https://www.jouvessence.com/sv/kontakta-oss-jouvessenceomedelbara-anti-rynkprodukter

Publikationsansvarig: Prime generation skincare-SourceOf Youth 144 Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Frankrike - Kapital 120 000,00 Euro

https://https://www.jouvessence.com/sv/kontakta-oss-jouvessenceomedelbara-anti-rynkprodukter -

centerbiz.fr@gmail.com
Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds:
Användningen av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ innebär att de allmänna användningsvillkor som anges nedan accepteras fullt ut. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, och användare av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ rekommenderas därför att läsa dem regelbundet. Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ uppdateras regelbundet. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att läsa dem. Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ kan ge tillgång till andra webbplatser som kan ha sina egna juridiska meddelanden, som bör läsas och respekteras. användare av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ bekräftar att de har de kunskaper och resurser som krävs för att få tillgång till och använda denna webbplats. Användare av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ bekräftar att de har kontrollerat att deras datorkonfiguration inte innehåller några virus och är i perfekt skick.användaren bekräftar också att han/hon har läst detta juridiska meddelande och åtar sig att följa det.användaren bekräftar att han/hon har informerats om att webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, utom i fall av force majeure, datorproblem, problem med telekommunikationsnät, tekniska problem eller av underhållsskäl. användaren förklarar att kostnaden för att få tillgång till och surfa på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ uteslutande bärs av användaren. Om användaren går in på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ från ett annat land än Frankrike, åtar han/hon sig att se till att den lokala lagstiftningen följs.beskrivning av de tjänster som tillhandahålls:
Syftet med webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ är att tillhandahålla information om alla företagets aktiviteter. Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ strävar efter att tillhandahålla information som är så korrekt som möjligt. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för eventuella utelämnanden, felaktigheter eller underlåtenhet att uppdatera informationen, oavsett om dessa är dess fel eller fel hos tredje part som tillhandahåller informationen. All information som lämnas på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ är endast avsedd som information och kan komma att ändras. Informationen på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ är inte heller uttömmande. Den kan ha ändrats sedan den lades ut på nätet. Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ gör allt för att förse användarna med tillgänglig och verifierad information och/eller verktyg, men kan inte hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden, eller för att information och tjänster inte är tillgängliga. Följaktligen bekräftar användarna att de använder denna information under eget ansvar.

Överensstämmelse med lagstiftningen: The https://www.jouvessence.com/sv/ informerar användarna av sin webbplats om att alla gällande lagar och förordningar är tillämpliga på Internet. När det gäller äganderätt är allt som kan läsas på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ användas i kommunikationssyfte, utan att rättighetsinnehavarnas äganderätt ifrågasätts. Om användningen av dessa multimedieresurser av något slag som finns på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ inte är lämplig av etiska skäl, får alla nuvarande och framtida lagar och förordningar användas. Användare av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ är skyldiga att följa bestämmelserna i den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978, vars överträdelser kan leda till straffrättsliga påföljder. De måste också, när det gäller de personuppgifter som de har tillgång till, avstå från all insamling, missbruk eller, i allmänhet, alla handlingar som kan kränka enskilda personers integritet eller rykte. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter är all information och alla dokument som finns på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ samt alla element som skapats för webbplatsen antingen tillhör https://www.jouvessence.com/sv/eller omfattas av rätten till användning, exploatering och reproduktion. Dessa element omfattas av lagstiftningen om skydd av upphovsrätt. Följaktligen beviljas ingen licens, eller någon annan rättighet förutom den att konsultera informationen, till någon med avseende på immateriella rättigheter. All reproduktion, representation, modifiering, publicering, överföring eller ändring, helt eller delvis, av webbplatsen eller dess innehåll, på vilket sätt som helst och på vilket medium som helst, är förbjuden utan föregående överenskommelse med https://www.jouvessence.com/sv/. All obehörig användning av webbplatsen eller dess innehåll, eller av den information som offentliggörs där, kommer att göra användaren ansvarig och utgöra en överträdelse som är straffbar enligt artiklarna L 335-2.

Immateriella rättigheter

Detsamma gäller för alla databaser på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/, som skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av EU:s direktiv av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser i lagen om immateriella rättigheter.
All reproduktion eller extraktion av dessa varumärken eller logotyper, enskilt eller som en del av andra element, utan uttryckligt förhandstillstånd från https://www.jouvessence.com/sv/ är förbjuden och skulle medföra att användaren blir skadeståndsskyldig enligt artiklarna L 713-2 och L 713-3 i den franska lagen om immateriella rättigheter.
Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor) finns tillgängliga för användarna.webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som läggs ut på detta område och som strider mot gällande lagstiftning i Frankrike, särskilt bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
https://www.jouvessence.com/sv/ förbehåller sig också rätten att i förekommande fall hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid meddelanden av rasistisk, kränkande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).användaren förbinder sig att inte använda webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ för att på något sätt (e-post eller annat) överföra innehåll, inklusive program, koder, virus etc. som är avsedda att förstöra eller begränsa funktionaliteten hos webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/.
https://www.jouvessence.com/sv/ förbehåller sig rätten att, inom ramen för sina interaktiva tjänster, omedelbart och utan föregående meddelande radera allt innehåll av alla slag, och i synnerhet alla meddelanden, texter, bilder, grafik etc. som strider mot gällande lagar och bestämmelser och i synnerhet de bestämmelser som beskrivs ovan.
Om en användare vill använda något av innehållet på webbplatsen (text, bild etc.) åtar han/hon sig att begära ett skriftligt förhandstillstånd från https://www.jouvessence.com/sv/, genom att skriva till följande e-postadress: https://https://www.jouvessence.com/sv/kontakta-oss-jouvessenceomedelbara-anti-rynkprodukter

Ansvarsbegränsningar

Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå till följd av åtkomst till eller användning av webbplatsen, inklusive otillgänglighet, förlust av data, skador, förstörelse eller virus som kan påverka användarens datorutrustning och/eller förekomsten av virus på webbplatsen.
Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ kan inte heller hållas ansvarig för indirekta skador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/.
Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) är tillgängliga för användarna. Webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som läggs ut på detta område och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
I tillämpliga fall förbehåller sig webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid meddelanden av rasistisk, kränkande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

Sponsringsprogram

Genom att delta i vårt värvningsprogram godkänner du följande villkor:

Provisions- och uttagsvillkor:
Har. Hänvisare är berättigade att få 10% provision på det totala antalet beställningar som görs av hänvisade kunder.
b. Provisionen blir uttagbar kostnadsfritt efter en period på 15 dagar.
c. Provisioner kan tas ut av referensgivaren via den betalningsmetod som anges vid registreringen för remissprogrammet.

Avbeställning av beställning:
Har. I händelse av annullering av referentens beställning förbehåller vi oss rätten att återkalla eller dra av eventuella provisionsintäkter som genereras av den beställningen.
b. Om en beställning annulleras efter att värvaren redan har tagit ut de relevanta provisionsintäkterna, förbehåller vi oss rätten att återkräva dessa belopp och dra av dem från hänvisarens kontosaldo.

Deklaration av vinst:
Har. Sponsorer är ansvariga för att rapportera och betala eventuella skatter på provisioner som tjänas in under sponsringsprogrammet.
b. Vårt företag tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av den information som sponsorerna tillhandahåller när de rapporterar sina vinster från sponsringsprogrammet.

Valbarhet:
Har. Sponsringsprogrammet är öppet för alla myndiga personer som kan ingå avtal.

Ändring och uppsägning:
Har. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avsluta sponsringsprogrammet när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande.
b. I händelse av ändring eller avslutande av rekommendationsprogrammet kommer eventuella provisionsintäkter som uppkommit och inte tagits ut fortfarande att omfattas av de villkor som anges i detta rättsliga meddelande.

Ansvar:
Har. Vi ansvarar inte för eventuella fel, förseningar, avbrott eller störningar i hänvisningsprogrammet.
b. Vi tar inget ansvar för missbruk, bedrägeri eller obehörig användning av sponsringsprogrammet.

Observera att detta juridiska meddelande utgör ett avtal mellan dig och vårt företag angående ditt deltagande i värvningsprogrammet. Genom att delta i programmet bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor.

Om du har några frågor eller funderingar kring sponsringsprogrammet, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär: https://www.jouvessence.com/sv/kontakta-oss-jouvessenceomedelbara-anti-rynkprodukter.

Hantering av personuppgifter

I Frankrike skyddas personuppgifter särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.
När du använder den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen kan följande samlas in: webbadressen till länkarna genom vilka användaren kom åt den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol). I vilket fall som helst samlar den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen personlig information om användaren endast för behovet av vissa tjänster som erbjuds av den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen. Användaren tillhandahåller denna information med full kunskap om fakta, särskilt när han själv går in i den. Det anges sedan för användaren av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ skyldigheten eller inte att tillhandahålla denna information.
I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lagen 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har varje användare rätt till tillgång, rättelse och motstånd mot personuppgifter som rör honom genom att göra sin skriftliga och undertecknade begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av dokumentet, Ange den adress till vilken svaret ska skickas.
Ingen personlig information om användaren av den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet om inlösen av den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen och dess rättigheter skulle göra det möjligt att överföra sådan information till den potentiella köparen, som i sin tur skulle få samma skyldighet att lagra och ändra data med avseende på användaren av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/.
Webbplatsen deklareras till CNIL, under numret: 2158702.
Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. Vissa interaktiva tjänster på webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ kan kräva en åtkomstkod och lösenord som tillhandahålls av chefen för dessa tjänster. Åtkomstkoder och lösenord är konfidentiella, personlig, icke-överförbar och icke-överförbar. Användaren ansvarar för hantering och bevarande av sina åtkomstkoder och lösenord. Följaktligen är det upp till användaren att genomföra alla försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda och bevara dem. Användaren är ansvarig för konsekvenserna av deras användning.
https://www.jouvessence.com/sv/ kan inte på något sätt hållas ansvarig för bedräglig användning av användarnas åtkomstkoder och lösenord.
Användaren åtar sig att informera https://www.jouvessence.com/sv/ om bedräglig användning av åtkomstkoder och lösenord så snart han blir medveten om dem.

Läs även " Information om insamling av personuppgifter på vår webbplats och deras användning"

Hypertextlänkar och cookies

Hypertextlänkarna som upprättats som en del av webbplatsen https://www.jouvessence.com/sv/ till andra resurser på Internet har varit föremål för föregående och uttryckligt tillstånd eller överensstämmer med gällande lagstiftning för CPI. https://www.jouvessence.com/sv/ har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på de besökta webbplatserna och tar därför inget ansvar för detta faktum.
Men eftersom den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen inte är utgivare av dessa webbplatser kan den inte kontrollera deras innehåll. Följaktligen kan https://www.jouvessence.com/sv/ inte på något sätt hållas ansvarig för innehållet på de webbplatser som därmed är tillgängliga, eller någon insamling och överföring av personuppgifter, installation av cookies eller någon annan process för samma ändamål, som utförs av dessa webbplatser.
Användare och besökare på den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen får under inga omständigheter skapa en hypertextlänk till den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från https://www.jouvessence.com/sv/.
En begäran om detta måste skickas via e-post: https://www.jouvessence.com/nous-contacter

Att surfa på den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen kommer sannolikt att orsaka installation av cookies på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De sålunda erhållna uppgifterna är avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika mått på närvaro.
I det här fallet innehåller den information du just har gett oss. Således behöver du inte, under ditt nästa besök, fylla i igen det formulär som vi har föreslagit dig. Vägran att installera en cookie kan leda till att det inte går att komma åt vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator enligt följande, för att vägra installation av cookies (se inställningarna för hans webbläsare).

Läs även "Information om insamling av personuppgifter på vår webbplats och deras användning"

Ändring av det rättsliga meddelandet

Den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra detta meddelande när som helst. Användaren åtar sig därför att konsultera den regelbundet.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Eventuella tvister i samband med användningen av den https://www.jouvessence.com/sv/ webbplatsen omfattas av fransk och europeisk lag.